I. A Szabályzat célja

 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Archaeolingua Alapítvány (továbbiakban “Üzemeltető” vagy „Adatkezelő”) online áruháza (www.archaeolingua.hu) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Üzemeltető magára nézve kötelező erővel ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor Üzemeltető különös tekintettel vette figyelembe az alábbi jogszabályokat: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit. Azokban a kérdésekben, amikre az adatkezelési tájékoztató nem tér ki, a fenti, illetve a mindenkori hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

A Fővárosi Törvényszék 1991. július 22-én kelt 9. Pk. 66.141/2. ügyszámú végzésével, 1833. sorszám alatt nyilvántartásba Archaeolingua Alapítvány, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

II. Fogalom meghatározások

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármilyen információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: Archaeolingua Alapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Teréz krt. 13);

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik; Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele; Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Felhasználó/érintett: az a természetes személy, aki az Üzemeltető honlapján (www.archaeolingua.hu ) regisztrál; az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

III. A kezelt személyes adatok köre

1. A Felhasználó által megadandó adatok: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím (a továbbiakban: Vásárlási adatok).

2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (a továbbiakban: Technikai adatok). Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

  1. Az adatkezelésre a www.archaeolingua.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak nyilatkozata alapján kerül sor. Az adatkezelésre abból a célból van szükség, hogy az Adatkezelő az Ön által vásárolt terméket kézbesíteni tudja, illetve a vásárlással számvitelileg elszámoljon. Az adatkezelésre tehát az Adatkezelő és Ön között létrejövő szerződés (vásárlás) teljesítése érdekében van szükség. Az adatkezelés jogalapja a Vásárlási adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis szerződéses kötelezettség teljesítése.
  2. Az adatkezelés jogalapja a Technikai adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az Adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelés célja a IV. 3. pontban kerül kifejtésre.

3. Az adatkezelés célja a Vásárlási adatok tekintetében az Adatkezelő és Ön között létrejövő szerződés (vásárlás) teljesítése, valamint a www.archaeolingua.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

4. Az automatikusan rögzítésre kerülő Technikai adatok (lásd. III.2. pont) célja az Üzemeltető internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

5. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok jelen tájékoztatóban nem rögzített harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

V. Az adatkezelés elvei

1. A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

2. A személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

3. A személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

4. A személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

VI. Az Üzemeltető által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

1. Az Üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Üzemeltető megfelelő adatkezelési jogalap és cél alapján, kizárólag célhoz kötötten használja fel.

2. Az Üzemeltető, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat a GDPR. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen tájékoztatóban rögzítetteken kívül harmadik félnek át nem adja.

 

Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak:

a) az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat; illetőleg

b) a megrendelések teljesítésének érdekében bizonyos személyes adatok (név, telefonszám, szállítási cím) átadásra kerülnek a csomagok szállításáért felelős partnereknek (DPD Hungária Kft., székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33.; Spring Hungary Kft., székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14–16). Partnereink az adatvédelmi előírások tiszteletben tartása mellett a fent említett személyes adatokat kizárólag a cél érdekében használják, a cél teljesülését követően kötelesek azonnal törölni, harmadik félnek tovább nem adják.

3. Az Üzemeltető bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, pl. az Üzemeltető érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett Felhasználó elérhető adatait, erről azonban a Felhasználót minden esetben értesíti.

4. Az Üzemeltető rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjt, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását-, vagy egyéb adatkezelési jogalapot megszerez.

6. Az Üzemeltető, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

7. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

9. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

10. A kezelt személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

VII. Az adatkezelés időtartama

1. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a jelen tájékoztató IV. 1. illetve IV. 2. pontban foglalt adatkezelési jogalap fennáll. A törlés időpontja a Vásárlási adatok tekintetében az Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszűnésének napjától számított 5 év (polgári jogi elévülési idő).

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

2. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok (Technikai adatok) a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig (felvételüktől számított 1 év) kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Üzemeltető biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

 

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal

1. Személyes adatokban bekövetkezett változás (amennyiben ezeket a felhasználó nem tudja a felhasználói fiókjában maga módosítani), illetve a személyes adatok törlése iránti igény e-mailben vagy postai levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.

2. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

 

IX. Adatfeldolgozás

1. Az Archaeolingua Alapítvány az általa kezelt adatokat elsősorban maga dolgozza fel. A csomagszállítási tevékenységre az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

- DPD Hungária Kft. (Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33.)

- G3 Worldwide Hungary Kft. (Székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14–16.)

- GDA Hungary Kft. (Székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14.)

- Fürgefutár (Székhelye: 1133 Budapest, Árboc u. 6.)

 

Adatkezelő nem vesz igénybe tárhelyszolgáltatót, a tárhelyet maga biztosítja.

 

X. Adattovábbítás lehetősége

1. Az Üzemeltető, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbításra, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

2. Amennyiben az Üzemeltető a www.archaeolingua.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

 

XI. Az adatkezelési szabályzat módosítása

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

XII. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

1. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Üzemeltetőtől, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére (1067 Budapest, Teréz krt. 13.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@archaeolingua.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldi. A tájékoztatás kérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

3. A Felhasználók a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérhetik, hogy az Üzemeltető módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Üzemeltető a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

4. A Felhasználó a jelen tájékoztatóban rögzített elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Üzemeltetőtől a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az Üzemeltető abban az esetben utasítja el, ha a személyes adatok kezelésére a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Üzemeltető a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti a Felhasználót.

5. A felhasználó a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Üzemeltető zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti a Felhasználó például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Üzemeltető jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Üzemeltető ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Üzemeltető tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

6. A Felhasználó a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Üzemeltető a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Üzemeltetőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

Ha a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy az Üzemeltető a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Üzemeltető székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Üzemeltető székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@archaeolingua.hu e-mail címen.

A dokumentum letöltése pdf formátumban